Statutul Asociației Orizonturi Noi

STATUTUL ASOCIAȚIEI ORIZONTURI NOI 

DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACIU – DÂMBOVIŢA

Capitolul I. Denumirea, natura juridică, sediul, durata

Art. 1. Prezenta Asociaţie va purta denumirea „ASOCIAȚIA ORIZONTURI NOI”-RACIU.  În toate documentele emanând de la „ASOCIAȚIA ORIZONTURI NOI”-RACIU, această denumire va fi urmată de formula „persoană juridică de drept privat”, numărul şi data sentinţei prin care a obţinut personalitatea juridică şi numărul de înregistrare la registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat la Grefa Judecătoriei Târgovişte.

Art. 2. Asociaţia părinţilor din Şcoala Gimnazială Raciu-Dâmboviţa, numită în continuare Asociaţie, este persoană juridică română, cu scop nepatrimonial, apolitică, înfiinţată conform OG 26/2000.

 Art. 3. Asociaţia îşi are sediul în incinta Şcolii Gimnaziale Raciu, sat Raciu, jud. Dâmboviţa, str. Principală nr.  109. Asociaţia se poate afilia la federaţii sau confederaţii din ţară sau străinătate şi poate înfiinţa sau participa la înfiinţarea altor organizaţii neguvernamentale, potrivit scopurilor sale.

 Art. 4. Asociaţia se înfiinţează pe durată nelimitată.

 Capitolul II. Scopul şi obiectul de activitate

 Art. 5. Asociaţia va avea un caracter educativ, social, neguvernamental, democratic, independent, non-profit şi apolitic.

 Art. 6. Scopul Asociaţiei este de a contribui la buna desfăşurare a activităţii şcolare şi a condiţiilor în care se desfăşoară activitatea din Şcoala Gimnazială Raciu, la creşterea performanţelor şcolare, motivarea elevilor, susţinerea materială a elevilor cu probleme speciale, promovarea elevilor din Şcoala Gimnazială Raciu, promovarea imaginii şcolii româneşti în general, şi a Şcolii Gimnaziale Raciu în mod special.

 Art. 7. Asociaţia va avea următoarele obiective principale:

a. Susţinerea unităţii de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională, de integrare socială a elevilor;

b. Implicarea în procesul de învăţământ, propunând şcolii discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;

c. Identificarea de surse de finanţare extrabugetare şi implicarea directă în îmbunătăţirea, modernizarea şi întreţinerea bazei materiale a şcolii;

d. Sprijinirea parteneriatelor educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ pe plan intern şi internaţional;

e. Susţinerea conducerii şcolii în organizarea şi în desfăşurarea consultanţilor cu părinţii pe teme educaţionale;

f. Sprijinirea şcolii şi participarea la organizarea şi desfăşurarea festivităţilor şcolii;

g. Conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile non-guvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire sau orice fel de ajutor;

h. Implicarea în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi activităţii elevilor;

i. Acordarea de burse şcolare şi extraşcolare elevilor;

j. Sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;

k. Acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;

l. Sprijinul şcolii în orice alte activităţi, la solicitarea acesteia.

m. Prevenirea abandonului şcolar prin derularea unor programe cu acest scop împreună cu profesorii şcolii;

n. Derularea unor programe educative pe teme de genul: drogurile şi consumul lor în rândul copiilor, violenţa în familie, ocrotirea minorilor prin intermediul şcolii;

o. Promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice poporului român, dezvoltarea multiculturalismului şi a dialogului social;

p. Constituirea unui program de protecţie a spaţiului şcolar;

q. Organizarea unor concursuri la nivel şcolar şi interşcolar, la nivel naţional şi internaţional.

 Capitolul III. Patrimoniu

 Art. 8. La data constituirii, patrimoniul iniţial al Asociaţiei va fi de 600 RON, prin contribuţia membrilor fondatori.

 Art. 9. Patrimoniul Asociaţiei, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, se va putea majora în funcţie de dezvoltarea programelor propuse şi aprobate şi de resursele din sponsorizările acceptate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 Art. 10. Mijloacele financiare şi materiale ale Asociaţiei pot proveni din:

a. cotizaţia membrilor

b. dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile;

c. donaţii, sponsorizări;

d. resurse de la bugetul de stat şi/sau bugetul local;

e. alte venituri aprobate în Adunarea Generală a Asociaţiei;

 Art. 11. Donaţiile, după acceptarea în forma scrisă de către Consiliul Director, se vor înscrie în Registrul de donaţii al asociaţiei.

 Art. 12. Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui scop, dacă acesta este în concordanţă cu scopul general şi cu activitatea Asociaţiei.

 Art. 13. Asociaţia poate refuza orice donaţie oferită în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului Statut.

 Art. 14. Micşorarea, prin orice mijloc a patrimoniului, se va aproba de către Adunarea Generală.

 Capitolul IV. Membrii Asociaţiei

 Art. 15. Membrii fondatori ai Asociaţiei şi semnăturile pentru acordul privind înfiinţarea Asociaţiei se vor cuprinde într-un proces verbal care va constitui Anexa 1 a prezentului Statut.

 Art. 16. Asociaţia este formată din totalitatea membrilor săi, membri ce pot avea calitatea de:

a. membri fondatori

b. membri asociaţi

c. membri onorifici

d. membri simpatizanţi

Art. 17. Drepturile membrilor fondatori şi ai membrilor asociaţi:

a. să participe la toate activităţile asociaţiei şi să contribuie cu sugestii, propuneri, opinii şi acţiuni concrete;

b. să utilizeze mijloacele materiale propriu-zise de informare şi documentare în activităţile desfăşurate de Asociaţie;

c. să aleagă şi să fie ales în forurile de conducere ale Asociaţiei.

Art. 18. Obligaţiile membrilor fondatori şi ai membrilor asociaţi:

a. să respecte prevederile prezentului Statut şi hotărârile Adunării Generale şi ale

Consiliului Director;

b. să sprijine activitatea Asociaţiei în realizarea scopului şi obiectivelor propuse de prezentul Statut;

c. să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul Asociaţiei;

d. să nu întreprindă acţiuni care prin natura lor să aducă atingere intereselor Asociaţiei;

Art. 19. Poate dobândi calitatea de membru al Asociaţiei orice persoană care are calitatea de părinte al unui elev al şcolii. Calitatea de membru se dobândeşte printr-o cerere adresată Consiliului Director şi aprobată de acesta.

 Art. 20. Membru simpatizant poate fi orice persoană cu probitate morală care sprijină Asociaţia.

 Art. 21. Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde în următoarele situaţii:

a. la data înregistrării cererii de retragere

b. în cazul încălcării Statutului, de la data hotărârii de excludere din Asociaţie.

 Capitolul V. Organizarea Asociaţiei

 Art. 22. Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:

a. Adunarea Generală

b. Consiliul Director

c. Comisia de cenzori.

 Art. 23. Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei şi se compune din totalitatea membrilor. Competenţele Adunării Generale sunt stabilite prin lege, respectiv art. 21 din OG 26/2000. Dreptul de vot în Adunarea generală îl au membrii fondatori şi membrii asociaţi.

 Art. 24. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

Componenţa Consiliului Director va fi:

a. 1 preşedinte

b. 2 vicepreşedinţi

c. 1 secretar

d. 1 trezorier

d. 2 membri

Consiliul Director se alege de către Adunarea Generală pe o perioadă de doi ani.

Art.25. Atribuţiile membrilor Consiliului Director:

Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 • prezintă Adunării Generale anual raportul de activitate pe perioada anterioară;
 • prezinta execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • prezinta bilanţul contabil, proiectul de buget pentru anul următor şi proiectul programelor asociaţiei;
 • aprobă organizarea şi politica de personal al asociaţiei.

Presedintele consiliului director are urmatoarele atributii:

– conduce lucrarile consiliului;

– reprezinta asociatia in relatiile cu autoritatile centrale si locale, presa, organizatii guvernamentale sau neguvernamentale din tara sau strainatate;
– reprezinta asociatia, pe baza imputernicirii data de adunarea generala, la aderarea la uniuni, federatii sau grupari de persoane juridice cu caracter neguvernamental si apolitic sau la constituirea de organisme pentru atingerea scopului asociatiei;                                       – intocmeste, impreuna cu consiliul de conducere, raportul anual de activitate pe care il prezinta spre aprobare adunarii generale;                                                                                      – exercita intreaga sa autoritate si competenta pentru a determina infaptuirea scopului asociatiei si a prevederilor statutare;                                                                                               – angajeaza patrimoniul asociatiei, gestioneaza si administreaza resursele acesteia, semneaza contracte in numele asociatiei si ia masuri curente necesare, respectand legislatia in vigoare, prevederile prezentului statut si hotararile adunarii generale;                                – urmareste si decide luarea de masuri potrivit competentelor sale pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor ce ii revin.

Presedintele si vicepresedintele au responsabilitati in privinta desfasurarii in bune conditii a activitatii asociatiei. In lipsa presedintelui, vicepresedintele indeplineste atributiile acestuia.

Secretarul:

 • ţine evidenţa documentelor asociaţiei;
 • girează prin semnătura sa documentele emise de organizaţie, alături de preşedinte sau vicepreşedintele, după caz;
 • reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţi;
 • organizează şi conduce şedinţele de alegeri ale Adunării Generale pentru Consiliul Director.

Trezorierul:

 • întocmeşte proiectul de buget şi îl prezintă spre aprobare Consiliului Director şi Adunării Generale;
 • întocmeşte bilanţul contabil şi îl propune aprobării Consiliului Director şi Adunării Generale;
 • încasează contribuţia de la membrii asociaţiei;
 • ţine evidenţa veniturilor asociaţiei aşa cum sunt constituite conform Cap. IV din prezentul Statut;
 • semnează documentele financiar contabile alături de preşedintele executiv .

Art. 26. Controlul activităţii Asociaţiei este asigurat de către un cenzor şi doi supleanţi, aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de doi ani. Atribuţiile Comisiei de Cenzori sunt stabilite de Art. 27 , alin 3 din OG 26/2000.

 Art. 27. Deciziile în Adunarea Generală se iau prin vot, cu majoritatea simplă.

Adunarea Generală se consideră legal constituită dacă, urmare a convocării, la ea participă jumătate plus unu din membrii cu drept de vot.

Dacă nu este întrunit cvorumul de mai sus, Consiliul Director va stabili, într-un termen de cel mult 10 zile, data, locul şi ora unei noi şedinţe, care vor fi anunţate prin publicarea într-un ziar de răspândire naţională (comunicarea prin scrisori recomandate ori fax nemaifiind obligatorie).

 Art. 28. Şedinţele Adunării generale sunt ordinare sau extraordinare. Şedinţele ordinare au loc anual şi se stabilesc de Consiliul Director în primul semestru al anului calendaristic, până cel târziu în 30 aprilie. Şedinţele extraordinare se organizează de Consiliul Director la cererea scrisă a unui număr reprezentând cel puţin 10% din membrii Asociaţiei cu drept de vot, sau la iniţiativa Consiliului Director pentru situaţii deosebite la maxim 5 zile de la cerere.

 Capitolul VI. Dispoziţii finale

 Art. 29. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se poate face în cazurile prevăzute de lege.

Patrimoniul la lichidare se donează Şcolii Gimnaziale Raciu, sat Raciu, jud. Dâmboviţa.

 Art. 30. Toate litigiile se vor soluţiona pe calea dreptului comun, de către instanţele competente.

 Art. 31. Prevederile prezentului Statut vor fi interpretate şi se vor completa conform cu prevederile OG 26/2000.

 Art. 32. Prevederile prezentului Statut se modifică şi completează prin hotărâri ale Adunării Generale în condiţiile legii.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s